Yeni Anayasa Hazırlık Platformu'na sizde destek verin, kanun maddeleri sizin açınızdan nasıl olmalı ? Maddeler içerisinde seçim yapın ve nedenini belirtin ve paylaşın.

Şimdiki hali : Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Teklif edilen yeni hali: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Bu maksatla alınacak tedbirler esitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” cümlesi ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere asagıdaki fıkra eklenmis, devamındaki fıkralar buna göre teselsül ettirilmistir. “Çocuklar, yaslılar ve engelliler gibi özel surette korunması gerekenler için alınacak tedbirler esitlik ilkesine aykırı sayılamaz.”
Eski hali kalabilir
1 Düplik
Neden ?  
 
#2 Siyah Giyinen Adam
Gerçekte uygulansa eşitlik ilkesi anlamlı
Repliği rapor et
Yeni teklif edilen hali ile değiştirilmelidir
1 Düplik
Neden ?  
 
#1 The Coolie
Evet çocuklar yaşlılar ve engelliler 'e gereken hassasiyet gösterilmelidir
 
Repliği rapor et
Adınız :
Gidecek E-posta :
 
Adınız :
Rapor nedeni :